======================================================== --> AI SECURITY - หน้าแรก ======================================================== -->

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ ไอ จำกัด

เราได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชล และลูกค้ารายย่อย เรามุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากลกับการให้บริการรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ พัฒนาอย่างมีคุณภาพ และบริษัทเติบโตอย่างมั่นคง

 • วิสัยทัศน์
 • ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. รักษาความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทันกับเทคโนโลยี สร้างภาพลักษณ์ให้งานรักษาความปลอดภัยไม่ให้เป็นอาชีพทางเลือกสุดท้าย

  • พันธกิจ
  • ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการของเรา
  • พัฒนารูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจในแต่ละประเภทที่เข้าให้บริการ
  • นำเทคโนโลยีงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาให้บริการพร้อมกับพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี
  • จัดอบรม ให้ความรู้ และทบทวนทักษะด้านต่างๆให้กับบุคลากรอยู่เสมอเพื่อความเป็นมืออาชีพ
  • สร้างสวัสดิการให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้เป็น ไปตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย
  • เสริมสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์งานรักษาความปลอดภัยไม่ให้เป็นอาชีพทางเลือกสุดท้าย
  • สร้างบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในด้านงานรักษาความปลอดภัย

  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ ไอ จำกัดได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยนาวิโยธินของทหารเรือ และ ทีม EOD ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานป้องกันการก่อวินาศภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่าเทียบเรือสำราญ

  Team

  ทีมบริหาร

  กัปตัน อุเทน แก้วดำ

  Chief Executive Officer (CEO)

  นาย กิติศักดิ์ บุญมาศักดิ์

  Security Squad Manager (SQM)