======================================================== -->

Service

บริการของเรา

ตรวจสัมภาระผู้โดยสาร

เราให้บริการในด้วนการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัว เพื่อค้นหาอาวุธ วัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้ามที่ผู้โดยสารต้องนำติดตัวขึ้นเรือโดยสาร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เราดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หรือกระทั้งที่อยู่อาศัย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน พร้อมเพิ่มมาตรการต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการหน้างานของลูกค้า

พนักงานยิงแสกนสินค้า

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ ไอ จำกัด ได้ให้บริการตรวจเช็คสินค้าและบริการด้านต่างๆเพิ่มเติมตามหน้างานที่ลูกค้าต้องการ

performance

บริการที่มีประสิทธิภาพ

เราคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ

เราไม่เคยมองข้ามการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติงาน ดังนั้นพนักงานที่มาร่วมงานกับเราต้องมีคุณสมบัติตามที่เรากำหนด และต้องสอดคล้องเป็นไปตาม พรบ รักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

เราฝึกอบรมพนักงานก่อนทำงานจริง

นอกจากพนักงาน รปภ. ของเราทุกนายต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดแล้วยังต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อนทำงานจริง ซึ่งลักษณะงานแต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและดึงความสามารถออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

เราจัดสวัสดิการให้ของพนักงานทุกคน

เราคิดเสมอว่าพนักงาน รปภ. ทุกนายคือคนในครอบครัว การดูแลสวัสดิการพื้นฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่พนักงานต้องได้รับอย่างทั่วถึง และเป็นไปตามกฎหมาย

มาตรฐานด้านสวัสดิการ

- เรามีความเที่ยงธรรม ในการจ้างงานพนักงาน เป็นไปตาม นโยบายบริษัท

- บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจึงเป็นเหตุผลทำให้งานมีคุณภาพ

- สวัสดิการตามกฏหมาย อาทิ กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

- มีสวัสดิการ เงินเบิกล่วงหน้า รายสัปดาห์ (โอนข้าบัญชี)

- จ่ายค่าล่วงเวลางานในวันหยุด ได้ค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานกำหนด

- ได้เงินพิเศษ เช่น เบี้ยขยัน เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

- เงินรางวัลพิเศษ

บูรณาการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอไอ ได้มีการบูรณาการเพื่อทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชล เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจแก่ตัวลูกค้า

เราสร้างโอกาส

บริษัท รักษาความปลอดภัยได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยได้นำนิสิตนักศึกษา เข้ามาฝึกงานช่วยพัฒนาในด้านการสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารต่างชาติในตอนที่เรือสำราญเข้าจอดเทียบท่า